+48 33 865 25 02biuro@olbet.plŁĘKAWICA            505 759 333 miedzyrzecze@olbet.pl MIĘDZYRZECZE DOLNE

Stropy TERIVA

Home / Informacje techniczne / Stropy TERIVA

Stropy TERIVA

Stropy TERIVA 4,0 są gęstożebrowymi stropami belkowopustakowymi, składają się z belek kratownicowych, wypełnienie przestrzeni między belkami w postaci pustaków z betonu lekkiego, oraz betonu układanego na budowie

Informacje ogólne

Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków żużlobetonowych oraz z betonu układanego na budowie. Lekkość i łatwość montażu sprawia iż jest jednym z najpopularniejszym stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Podstawowym elementem konstrukcyjnym stropu gęstożebrowego Teriva są belki stropowe kratownicowe, rozmieszczane w rozstawie osiowym belek 60cm. Pustak stropowy nie jest elementem konstrukcyjnym stropu, a jedynie elementem wypełniającym przestrzenie pomiędzy belkami. Najistotniejsze są belki stropowe, żebra rozdzielcze oraz nadbeton. Stropy TERIVA 4,0/1 przeznaczone są dla budownictwa mieszkaniowego. Obciążenie charakterystycznie równomiernie rozłożone pod ciężar własny konstrukcji, które przyjęto równe 4,0 kN/m2. Izolacyjność cieplna stropów TERIVA, bez warstw wykończeniowych (od góry i od dołu), określona oporem cieplnym wynosi – 0,37 m2 K/W,

Układanie belek

Przed przystąpieniem do układania belek stropowych należy sprawdzić czy podpory (ściany) są odpowiednio wykonane i wypoziomowane. Przy stropach o rozpiętości większej niż 7,20 m należy podpory montażowe wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać strzałkę odwrotną ugięcia 15 mm. Belki stropowe układamy w rozstawie 60 cm, aby zachować odpowiednie odstępy belek na ich końcach układamy pustaki stropowe. Minimalna długość oparcia belki na podporze wynosi 80 mm. Belki powinny być układane na zaprawie cementowej gr 10-20 mm. Przy rozpiętości stropów powyżej 6,0 m zaleca się stosowanie wieńca obniżonego, gdzie jego dolna krawędź musi znajdować się od spodu belki min w odległości 40 mm.

W zależności od rozpiętości stropów stosuje się 1, 2 lub 3 podpory montażowe:

  • przy rozpiętości modularnej stropu 1M=<4,0 m – 1 podpora
  • przy rozpiętości modularnej stropu 4,0 m< 1M=<6,0 m – 2 podpory
  • przy rozpiętości modularnej stropu 6,0 m< 1M=<7,2 m – 3 podpory

Układanie pustaków

Po ułożeniu belek stropowych i ich zabezpieczeniu poprzez ułożenie 2 rzędów pustaków po jednym przy każdej podporze skrajnej (pustaki deklowane), przestrzenie między belkami należy uzupełnić. Układanie pustaków powinno odbywać się z odpowiednich pomostów, których poziom powinien być niższy o dolnej powierzchni belki. Układanie pustaków prowadzi się w jednym kierunku prostopadle do belek, Pustaki układane przy wieńcach, żebrach rozdzielczych, podciągach powinny być zadekowane. Pustaki nie mogą opierać się na podporach stałych, na których opierają, się belki.

Wieńce

Na obrzeżach stropów, na ścianach konstrukcyjnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość konstrukcyjna stropu i szerokości co najmniej 100 mm. Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 12 mm. Zaleca się stosowanie czterech prętów o średnicy 12 mm. Strzemiona o średnicy 4,5 mm powinny być rozmieszczone co 250 mm. Zbrojenie wieńców zaleca się projektować tak, aby górne podłużne pręty wieńca znajdowały się około 30 mm poniżej górnej powierzchni stropu. Umożliwi to ułożenie zbrojenia podporowego i właściwe jego otulenie betonem.
Na ścianach wykonanych z materiałów o małej wytrzymałości zaleca się wykonywanie wieńców opuszczonych. Dolna powierzchnia wieńca opuszczonego powinna znajdować się 40÷60 mm poniżej dolnej powierzchni stropu. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu. W czasie betonowania wieńców szczególną uwagę należy zwracać na staranne wypełnienie mieszanką betonową wszystkich przestrzeni , w tym miejsca pod belkami w wieńcach opuszczonych

Żebra rozdzielcze

W stropach o rozpiętości od 4,0 m do 6,0 m należy zastosować co najmniej jedno żebro rozdzielcze, a przy rozpiętości stropu większej od 6,0 m – co najmniej dwa żebra rozdzielcze. W przypadku jednego żebra rozdzielczego należy je projektować w środku rozpiętości stropu. Przy dwóch żebrach rozdzielczych odległość między podporami stałymi i żebrami oraz między żebrami powinna wynosić około 1/3 rozpiętości stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 70÷100 mm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinny stanowić dwa pręty (jeden górą, jeden dołem) o średnicy nie mniejszej niż Ø12, połączone strzemionami Ø4,5, rozstawionymi co 6,0 m. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwione w prostopadłych do tych żeber wieńcach lub podciągach, na długości minimum 0,5 m. Przekrój przez żebro rozdzielcze podano na rysunku. Przykład przekroju przez żebro rozdzielcze.

Żebra pod ściankami działowymi, równoległymi do belek

Pod ściankami działowymi, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe. Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub – jeżeli zachodzi taka potrzeba – przez wykonanie w stropie belki żelbetowej. Przykładowe rozwiązanie żeber pod ścianki działowe równoległe do belek pokazano na rysunku